Baked Potato or Sweet Potato — $3.00 each

Baked Potato or Sweet Potato — $3.00 each